การดูแลผู้ป่วยได้รับสารพิษ

เมื่อได้รับผู้ป่วยที่ ให้ปฎิบัติดังนี้

1. ซักประวัติ ชนิดของยา จำนวนที่รับประทาน ระยะเวลาตั้งแต่กินจนมาถึงโรงพยาบาล
2. ให้ญาตินำตัวอย่างที่กินมาให้ดู
3. วัดสัญญาณชีพ
4. ใส่ Larvage ด้วยน้ำสะอาดจนใส เก็บ gastric content ไว้
ไม่ควรใส่ NG tube ในรายที่ กินกรด หรือด่าง กินพวกน้ำมันปิโตรเลีียม กินสารพิษมานานกว่า 6 ชั่วโมง ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
5. ใำ้้ห้ IV fluid NSS or RLS
ุ6. Decontaminate สารพิษจากผิวหนังโดยการเช็ดตัว ผม ใบหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้า
7. รายงานแพทย์

อ้างอิง : มาตรฐานการรักษาโรงพยาบาลวัดโบสถ์

write by: หมออนามัยไกลบ้าน : UnityNature

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>