Downloads แบบฟอร์มงานอาหารปลอดภัย

downloads แบบฟอร์มงานอาหารปลอดภัย

แบบฟอร์มงาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย CFGT

1. แบบสำรวจร้านอาหารแผงลอย

2. แบบสำรวจรายชื่อร้านอาหารแผงลอยที่ได้รับป้าย

3. แบบตารางผลการดำเนินงานCFGT

4. แบบสำรวจชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร(ร้านอาหารแผงลอย)

5. แบบรายงานรายชื่อสถานประกอบการด้านอาหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ุ6. คู่มือแบบตรวจร้านอาหาร

7. คู่มือแบบตรวจแผงลอย

8. แบบตรวจร้านอาหาร

9. แบบตรวจแผงลอย

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก งานคุ้มครองผู้บริโภค

write by: หมออนามัยไกลบ้าน : UNitYnature

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>